Reklamační řád

společnosti
100Mega Distribution s.r.o.,
se sídlem Železná 7, č. p. 681, 619 00 Brno,
IČ 60707968,
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15317
pro prodej zboží, přístup a užití webových stránek www.digitor.cz
(dále jen „prodejce“)

I. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů. Spotřebitel dále bere na vědomí, že nemá právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy je předmětem koupě digitální obsah nedodaný na hmotném nosiči, když spotřebitel vyjádřil svůj výslovný souhlas s dodáním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího zmíněné v Čl. 1 odst. 1 těchto obchodních podmínek a v Kontaktech. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář v souladu s § 1830 občanského zákoníku poskytovaný prodávajícím zde, viz i poučení zde.

3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu spotřebiteli do čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží či předložení potvrzení přepravce o odeslání zboží prodávajícímu (např. podací lístek), a to bezhotovostně na účet určený spotřebitelem Náklady spojené s dodáním zboží vrátí prodávající společně s kupní cenou. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který prodávající nabízí. Jako nejlevnější způsob dodání se nepovažuje osobním převzetí.

4. Prodávající není, v souladu s § 1832 odst. 4 občanského zákoníku, povinen vrátit kupní cenu spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží nese v plné výši spotřebitel.

5. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené spotřebitelem bude poškozeno, opotřebeno více než nad míru opotřebení běžného při vyzkoušení zboží či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči spotřebiteli právo na započtení nároku na snížení vracené kupní ceny úměrně poškození.

6. Spotřebitel bere na vědomí, že v případě objednání služby (prodloužená záruka) bude aktivační kód na prodloužení záruky ve smyslu § 1823 OZ poskytnut až po uplynutí 14 denní lhůty ve smyslu § 1829 odst. 1 OZ. Spotřebitel bere na vědomí, že prodejce neposkytuje službu ani na výslovný souhlas spotřebitele dříve než po uplynutí 14 denní lhůty, a to z titulu povahy služby.


II. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ve věci práv z vadného plnění se řídí zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele, je-li koupěchtivým spotřebitel.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, to však toliko v případě, kdy kupující výslovně vznese otázku, v níž specifikuje své požadavky na dané zboží a prodávající potvrdí, že k tomuto je vhodné,
2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci se použijí toliko přiměřeně u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4. Na zboží dle předchozího odstavce poskytuje, v souladu s § 2168 občanského zákoníku, záruku ve zkrácené době dvanácti (12) měsíců.

5. Nejedná-li se o zboží dle odst. 3 a 4 tohoto článku, je záruka, v souladu s § 2165 odst. 1 občanského zákoníku, dvacet čtyři (24) měsíců.

6. Kupující bere v potaz, že na software jako takový, který poskytuje prodejce na hmotném nosiči, se nevztahuje záruka ve smyslu § 2165 odst. 1 občanského zákoníku. Prodejce je povinen práv z vadného plněné toliko v případě hmotného nosiče, na němž je software obsažen (tj. např. CD/DVD apod.). Na software jako takový (tj. např. operační systémy, textové editory) poskytuje kupujícímu licenci majitel softwaru a mezi prodávajícím a kupujícím zde nevznikají závazky.

7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

 

V Brně dne 21.8. 2020

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Vážení zákazníci,
upozorňujeme, že z důvodu nařízení vlády, není možný osobní odběr u jakéhokoliv maloobchodního prodeje.

Náš eshop a prodej přes něj funguje nadále tak, jak jste byli zvyklí. V případě dotazů nás zastihnete na tel. čísle +420 543 211 706 pro prodej, nebo +420 548 220 068 kl. 120 pro reklamace.

Děkujeme, team Digitor.cz ve 100Mega Distributio s.r.o.